Kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Thư viện tỉnh

 

Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

{baiVietId=31938693, nguoiTaoId=12110685, tenNguoiTao=Tuấn Anh Hà, ngayTao=2022-05-17 10:39:09.0, ngaySua=null, version=2, tieuDe=Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, maBaiViet=article_31938693, urlBaiViet=Tuoi-tre-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong--ao-uc--phong-cach-Ho-Chi-Minh89774, tomtat=, noiDung=

Tên sách: TUỔI TRẺ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Tác giả: Tăng Bình, Ái Phương sưu tầm và tuyển chọn

Năm xuất bản: 2020            

Nhà xuất bản: Hồng Đức

                                                    Xem chi tiết!

, type=, ngayXuatBan=2022-05-17 10:37:26.0, ngayHetHan=2022-05-17 10:39:09.0, guiPhanHoi=false, ngayHienThi=null, trangThai=4, nguoiSuaId=0, tenNguoiSua=, nguonTin=, chuyenMucId=0, tacGiaId=1300263, choPhepGuiPhanHoi=0, khongBaoGioHetHan=1, isLienThong=0, emailNguoiTao=tuanha.svh@haugiang.gov.vn, chuyenMucLienQuan=, baiVietGocId=0, liferayArticleId=, companyId=20101, groupId=283377, tinLienQuan=, urlAnhDaiDien=/documents/283377/1300265/TUOI TRE HOC TAP VA LAM THEO TT DD PC HCM.png_20220517103909.png/99d56390-6a52-6f29-13fe-78ff5a4bd2dd, urlFile=, loaiBaiVietId=0, luotXem=3, chuyenMucs=30093132}

17-05-2022

Tư tưởng Hồ Chí Minh - Tầm vóc, giá trị và ý nghĩa

{baiVietId=31938528, nguoiTaoId=12110685, tenNguoiTao=Tuấn Anh Hà, ngayTao=2022-05-17 10:36:54.0, ngaySua=null, version=2, tieuDe=Tư tưởng Hồ Chí Minh - Tầm vóc, giá trị và ý nghĩa, maBaiViet=article_31938528, urlBaiViet=Tu-tuong-Ho-Chi-Minh---Tam-voc--gia-tri-va-y-nghia41983, tomtat=, noiDung=