Triển lãm sách - Thư viện tỉnh

 

Khởi nghĩ Nam Kỳ năm 1940 - Bản tráng ca sống mãi

{baiVietId=16095557, nguoiTaoId=5679820, tenNguoiTao=Nguyễn Thị Thu Thịnh, ngayTao=2021-09-16 23:28:10.0, ngaySua=null, version=2, tieuDe=Khởi nghĩ Nam Kỳ năm 1940 - Bản tráng ca sống mãi, maBaiViet=article_16095557, urlBaiViet=Khoi-nghi-Nam-Ky-nam-1940---Ban-trang-ca-song-mai36261, tomtat=, noiDung=

Tên sách: KHỞI NGHĨA NAM KỲ NĂM 1940 – BẢN TRÁNG CA SỐNG MÃI

Tác giả: PGS. TS. Hồ Sơn Đài (chủ biên)

Năm xuất bản: 2010

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia

 

                                                       Xem chi tiết!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, type=, ngayXuatBan=2021-09-16 23:25:19.0, ngayHetHan=2021-09-16 23:28:10.0, guiPhanHoi=false, ngayHienThi=null, trangThai=4, nguoiSuaId=0, tenNguoiSua=, nguonTin=, chuyenMucId=0, tacGiaId=1300263, choPhepGuiPhanHoi=0, khongBaoGioHetHan=1, isLienThong=0, emailNguoiTao=thinhntt.svh@haugiang.gov.vn, chuyenMucLienQuan=, baiVietGocId=0, liferayArticleId=, companyId=20101, groupId=283377, tinLienQuan=, urlAnhDaiDien=/documents/283377/1300265/KHOI NGHIA NAM KY NAM 1940.png_20210916232810.png/c3f948b8-b989-52ae-705b-5156d144972b, urlFile=, loaiBaiVietId=0, luotXem=5, chuyenMucs=14929769}

16-09-2021

Việt Nam - Những thời khắc lịch sử, những sự kiện trọng đại

{baiVietId=16095470, nguoiTaoId=5679820, tenNguoiTao=Nguyễn Thị Thu Thịnh, ngayTao=2021-09-16 23:22:36.0, ngaySua=null, version=2, tieuDe=Việt Nam - Những thời khắc lịch sử, những sự kiện trọng đại, maBaiViet=article_16095470, urlBaiViet=Viet-Nam---Nhung-thoi-khac-lich-su--nhung-su-kien-trong-ai77996, tomtat=, noiDung=