Triển lãm sách online 8/3 - Thư viện tỉnh

 

MARIE CURIE - NHÀ NỮ KHOA HỌC KIỆT XUẤT

{baiVietId=63014386, nguoiTaoId=5679820, tenNguoiTao=Nguyễn Thị Thu Thịnh, ngayTao=2023-03-07 10:41:27.0, ngaySua=null, version=2, tieuDe=MARIE CURIE - NHÀ NỮ KHOA HỌC KIỆT XUẤT, maBaiViet=article_63014386, urlBaiViet=MARIE-CURIE---NHA-NU-KHOA-HOC-KIET-XUAT61660, tomtat=, noiDung=

Tên sách: MARIE CURIE - NHÀ NỮ KHOA HỌC KIỆT XUẤT

Tác giả: Rasmus Hoài Nam biên soạn

Năm xuất bản: 2021

Nhà xuất bản: Thanh niên

  Xem chi tiết!   

, type=, ngayXuatBan=2023-03-07 10:40:20.0, ngayHetHan=null, guiPhanHoi=false, ngayHienThi=null, trangThai=4, nguoiSuaId=0, tenNguoiSua=, nguonTin=, chuyenMucId=0, tacGiaId=1300263, choPhepGuiPhanHoi=0, khongBaoGioHetHan=1, isLienThong=0, emailNguoiTao=thinhntt.svh@haugiang.gov.vn, chuyenMucLienQuan=, baiVietGocId=0, liferayArticleId=, companyId=20101, groupId=283377, tinLienQuan=, urlAnhDaiDien=/documents/283377/1300265/11_NHA NU KHOA HOC KIET XUAT.png_20230307104127.png/071d7915-d584-6c97-f772-612dd1fa01ad, urlFile=, loaiBaiVietId=0, luotXem=3, chuyenMucs=26604522}

07-03-2023

THẦN THÁI PHỤ NỮ - PHONG CÁCH SỐNG THÔNG MINH VÀ BÙNG CHÁY

{baiVietId=63014315, nguoiTaoId=5679820, tenNguoiTao=Nguyễn Thị Thu Thịnh, ngayTao=2023-03-07 10:40:07.0, ngaySua=null, version=2, tieuDe=THẦN THÁI PHỤ NỮ - PHONG CÁCH SỐNG THÔNG MINH VÀ BÙNG CHÁY, maBaiViet=article_63014315, urlBaiViet=THAN-THAI-PHU-NU---PHONG-CACH-SONG-THONG-MINH-VA-BUNG-CHAY76414, tomtat=, noiDung=