Xem chi tiết - Thư viện tỉnh

 

Về việc mở cửa phục vụ bạn đọc tại Thư viện tỉnh Hậu Giang từ ngày 21/02/2022.

Ngày 18-02-2022

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TỈNH HẬU GIANG

THƯ VIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 10/TB-TV          Hậu Giang, ngày  17  tháng 02  năm  2022

 

THÔNG BÁO

Về việc mở cửa phục vụ bạn đọc tại Thư viện tỉnh Hậu Giang

 

 

Căn cứ Công văn số 3935/BVHTTDL-TV ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức hoạt động thư viện thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Thực hiện Hướng dẫn số 02/HD-SVHTTDL ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang về việc “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh Hậu Giang.

Thư viện tỉnh Hậu Giang thông báo đến công chức, viên chức, người lao động, quý cơ quan và bạn đọc về việc mở cửa phục vụ bạn đọc tại Thư viện tỉnh Hậu Giang như sau:

1. Thư viện tỉnh Hậu Giang mở cửa phục vụ bạn đọc từ thứ Hai đến thứ Bảy (theo giờ hành chính), riêng thứ Hai và thứ Ba phục vụ đến 19 giờ 30 phút kể từ ngày 21/02/2022.

2. Bạn đọc đến sử dụng các dịch vụ tại Thư viện cần thực hiện các biện pháp bảo đảm, an toàn phòng, chống dịch như sau:

- Khai báo y tế, đo thân nhiệt tại chốt trực bảo vệ.

- Sát khuẩn tay thường xuyên.

- Đeo khẩu trang trong suốt quá trình đọc - mượn tài liệu; đảm bảo giữ khoảng cách khi vào phòng đọc - mượn tài liệu.

- Có giấy chứng nhận đã tiêm 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 trở lên.

Thư viện tỉnh Hậu Giang trân trọng thông báo đến công chức, viên chức, người lao động, quý cơ quan và bạn đọc được biết./.

Nơi nhận:                                                                                                          GIÁM ĐỐC

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang;

- Ông Dương Thanh Tùng - PGĐ Sở VHTTDL;

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn TP. Vị Thanh;

- Các trường học trên địa bàn Thành phố Vị Thanh;

- Lưu: VT.                                                                                                     Lê Thị Thùy Dương

 

 


Danh sách video
Đang online: 1
Hôm nay: 664
Đã truy cập: 217752
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.